Потребител: анонимен

България

Патриотичен позитив за българския курорт Кранево

01.09.2023 14:28

Ако има спад в бизнеса, компенсаторните механизми са: пазарен реализъм, предразполагащо обслужване и гарантирано спокойствие и сигурност на туриста. [... ]

Поморие - солта на семейния туризъм

12.08.2022 14:15

Дали все пак: "У дома е най-добре"? [... ]

Апартаменти под наем предлагат уют в сърцето на София

12.12.2021 16:58

R & R Apartments предлага краткосрочно и дългосрочно настаняване на гости на столицата в луксозни апартаменти в сграда, намираща се в историческия център на града. [... ]

- a a a + |
 

Това, което хуните не разрушиха, днес българите унищожават сами

28.08.2008 10:19 - http://www.stroitelstvo.bg

Преди много години арх. Любен Тонев беше казал, че ако няма център и град няма. София все повече губи своя исторически център и с това – лицето си като град с история

 

Това, което хуните не разрушиха, днес българите унищожават сами
Застрашени от окончателно заличаване са останките от двoреца, в който е живял  Константин Велики,  който детронирал Рим и   избрал след  313 г. Сердика за първа престолнина на новата християнска цивилизация в Европа.  Градежи на площ 400 кв. м с вътрешен двор, заобиколен от колонада, около която били разположени големи правоъгълни зали,  предверия, дълги коридори,  кръгли и осмоъгълни помещения, отоплявани  с подово отопление ,  са открити при строителството на столичния хотел "Рила" и би трябвало да се намират в сутерена му.   Ако сградата бъде разрушена, за да се вдигне нова -  с 22 надземни и 8 подземни етажа, каквато планира компанията "Бългериън хотелс сървисиз", ще бъде унищожена светиня, която принадлежи  на целия християнски свят.

 

Някол­ко хил­я­ди го­ди­ни същес­т­в­у­ва Со­фия,  и уникалното е , че   центърът й стои все на също­то място.  

Това, което хуните не разрушиха, днес българите унищожават сами

Това  показват границите на  съществуващия  "Ар­хе­о­ло­ги­чес­кия ре­зер­ват Сер­ди­ка - Сре­дец",  кой­то па­зи  е оцел­я­лото от ан­тич­ния и средновеко­вен град.   Да се раз­ре­ши по­се­га­тел­с­т­во върху не­го е все ед­но да се раз­ре­ши стро­и­тел­с­т­во в ре­зер­ва­та "Среб­ъ­р­на" или на хълма Царевец.   Но ето, че  днес сме сви­де­те­ли  то­ва  - да се нап­ра­ви небостъргач   и то точно върху ос­тан­ки­те от дво­ре­ца на им­пе­ра­тор Кон­стан­тин Ве­ли­ки!

 

Къде е то­зи им­пе­ра­тор­с­ки дво­рец в Со­фия, то­зи памет­ник не са­мо с об­що­ев­ро­пейс­ко, но и със све­тов­но зна­че­ние? За­що не е из­вес­т­но на граж­да­ни­те и гос­ти­те на сто­ли­ца­та то­ва, ко­е­то я пос­тавя сред най-значимите гра­до­ве за култура­та и ис­то­рия­та на Ев­ро­па, а то­ва зна­чи и в све­та?  Ами там е, къде­то му е място­то -  в сърце­то на гра­да. Той е доб­ре из­вес­тен на всич­ки, кои­то се ин­те­рес­у­ват.   

Между ул. "Ала­бин­с­ка", ул. "Княз Бо­рис I", бул. "Дон­д­у­ков" и ул. "Ба­тенберг" се намират  най важните подземни­те културни плас­то­ве от историческия резерват на столицата. Най-зна­чи­мият сим­вол за гра­да като  втора имперска столица  са ос­тан­ки­те от дво­ре­ца на им­пе­ра­тор Констан­тин Ве­ли­ки, който  се намира на мястото, ко­е­то до Късно­то сред­но­ве­ко­вие е из­вес­т­но като "Кон­с­тан­ти­нов квартал" (за­щото, как­то по­до­ба­ва на един ис­тин­с­ки им­пе­ра­тор­с­ки дво­рец, той е за­е­мал цял квар­тал в града).  До  Ос­во­бож­де­ни­е­то от турско роб­с­т­во това е  "Ка­лоян мах­ла", за­що­то точ­но тук е живял Севасток­ра­тор Ка­лоян - чо­векът, на ко­го­то дължим създа­ва­не­то на един па­мет­ник, с кой­то, с осно­ва­ние, всич­ки бълга­ри се гор­де­ем и по­каз­ва­ме пред све­та - Боя­н­с­ка­та църква. 

Това, което хуните не разрушиха, днес българите унищожават сами
 Дво­рецът на севасток­рато­ра е бил имен­но час т от то­ва, ко­е­то е оцел­я­ло от импе­ра­тор­с­кия.   Мал­ка­та църква "Св. Николай" между сгра­да­та на бив­шия "Ко­ре­ком" и хо­тел "Рила" е би­ла не­гов се­ме­ен па­рак­лис - тук се е усамотя­ва­ла в мо­лит­ва  Де­сис­ла­ва. На срещ­у­по­лож­на­та стра­на през ул. "Ка­лоян" (най-ста­ра­та ули­ца в гра­да, коя­то со­фия­н­ци 650 го­ди­ни са на­ри­ча­ли "Ка­лоя­но­ва" по име­то на се­вас­ток­ра­то­ра, а не на царя), при резиденция­та на българ­с­кия пат­ри­арх дейс­т­ва и днес под­зем­на­та църква "Св. Пет­ка ста­ра" от 1241 г. То­ва е град­с­кият храм, къде­то се­вас­ток­ра­торът и семейс­т­во­то му са се чер­к­у­ва­ли.   

Ако вле­зем в "Св. Ни­ко­лай" и пог­лед­нем нал­я­во, ще видим сте­на от Кон­с­тан­ти­но­вия дво­рец, до коя­то сигур­но се е до­кос­вал не са­мо им­пе­ра­торът, но и нашият се­вас­ток­ра­тор Ка­лоян и  Де­сис­ла­ва. Ако доп­рем длан­та си до нея мо­же да усе­тим си­ла­та на веч­ност­та и ис­то­рия­та и да поч­у­в­с­т­ва­ме гор­дост от това, че сме бълга­ри. По­доб­но чуство лич­но аз съм изпит­вал един­с­т­ве­но в крип­та­та на ба­зи­ли­ка­та "Сан Кле­мен­те" в Рим пред гро­ба на св. Кон­с­тан­тин-Ки­рил Фи­ло­соф.

 "Кон­с­тан­ти­но­вият квар­тал", т.е. дво­рец, е раз­по­ло­жен между днеш­ни­те ул. "Ка­лоян", ул. "По­зи­та­но", ул. "Ле­ге" и южно от Пре­зи­ден­т­с­т­во­то. Не се заб­л­у­ж­да­вай­те, че на ар­хе­о­ло­ги­чес­ка­та кар­та на Со­фия ще ви­ди­те отбеля­за­на мал­ка част от не­го, прос­то са­мо то­ва е разкри­ла зем­я­та при случай­ни из­ко­пи.  Още доц. Са­ва Боб­чев е пи­сал за не­го. То­ва, ко­е­то е ос­та­на­ло от дворе­ца, не е мал­ко и то си е там, скри­то под сгра­ди­те на бив­ши­те "Дет­маг" и "Ко­ре­ком" и на хо­тел "Ри­ла".  Да, под хо­тел "Ри­ла".

Това, което хуните не разрушиха, днес българите унищожават сами

 Тук е живял Им­пе­ра­торът. Оттук е управ­л­я­вал Римска­та им­пе­рия, прос­ти­ра­ща се от Ис­па­ния и Британия до Еги­пет и дне­шен Ирак. Оттук, от Со­фия, е управ­л­я­вал це­лия културен свят, без Ки­тай и някои по-мал­ки стра­ни в Азия. То­га­ва, ма­кар и за крат­ко, то­ва е бил не­го­вият център. По-късно, по вре­ме на първия ка­но­нот­вор­чес­ки, след из­на­чал­ния Ни­кейс­ки, все­лен­с­ки църко­вен събор, смятан и за не­го­во продълже­ние, състоял се от но­ем­в­ри 343 до фев­р­уа­ри 344 г. съвсем нес­л­у­чай­но в Со­фия (то­га­ваш­на­та Сердика), за­се­да­ния­та се про­веж­да­ли в ка­тед­ра­ла­та "Све­та Со­фия" и в по­ги­на­ла­та ба­зи­ли­ка "Св. Тро­и­ца" в днеш­ния Южен парк, кв. Ло­зе­нец (над коя­то допуснахме да се пос­т­рои по­ред­на­та луксоз­на жилищна сгра­да!). Та то­га­ва имен­но тук, в Дво­ре­ца на Кон­с­тан­тин Ве­ли­ки, са ид­ва­ли и са се зас­тоя­ва­ли све­ти Осий, епис­коп на ис­пан­с­кия град Кор­до­ва и личен из­по­вед­ник на им­пе­ра­тор Кон­с­тан­тин, епис­коп Про­то­ген и мно­го от вид­ни­те сред учас­т­ва­ли­те 341 от­ци на хрис­тия­н­с­ка­та църква, за да спе­челят на своя страна мог­ъ­ща­та свет­с­ка власт.

 

Ма­те­ри­ал­ни­те до­ка­за­тел­с­т­ва за та­зи па­мет ис­кат се­га да ни от­не­мат. Пла­ни­ра се уни­що­жа­ва­не­то на хилядоле­тия опа­зе­ни ос­тан­ки, за да се нап­равят...подземен   ГАРАЖ (!!!) и ба­ров­с­ки офи­си. Да се раз­р­у­ши хо­тел "Рила" и да се съси­пе културно нас­лед­с­т­во на Ев­ро­па - ос­тан­ки­те на дво­ре­ца на Кон­с­тан­тин Ве­ли­ки и на севас­ток­ра­тор Ка­лоян, на чо­ве­ка, от­к­рил изог­ра­фа Васи­лий, за да из­пи­ше неп­ре­ход­ни­те об­ра­зи в Боянската църква "Св. св. Ни­ко­ла и Пан­те­лей­мон", предхожда­щи с цяла епо­ха фрес­ки­те на Джо­то и итали­ан­с­кият ре­не­санс, с ко­и­то ги срав­н­я­ват.

Това, което хуните не разрушиха, днес българите унищожават сами
 До­ри не мо­же да се оце­ни как­ва ка­тас­т­ро­фа за ев­ро­пейс­ко­то културно нас­лед­с­т­во, как­ва заг­у­ба за нас и за гра­да, как­ва гав­ра със свято хрис­тия­н­с­ко място и дос­тоя­ние на българ­с­ка­та сред­но­ве­кон­в­на ис­то­рия мо­же да се пре­диз­ви­ка.

 

Не е без­п­ри­чин­но, че до­се­га ни­кой не е посмял да разк­рие и ек­с­по­ни­ра те­зи руи­ни. Прос­то всич­ки строите­ли и уче­ни в ХХ в. са би­ли дос­тат­ъ­ч­но поч­тен­и и са си да­ва­ли смет­ка за какъв уни­ка­лен обект, за как­во зна­ко­во място ста­ва дума. Те са ос­та­ви­ли та­зи за­да­ча на нас, тех­ни­те по­том­ци, за вре­ме­то, ко­га­то тех­но­ло­ги­и­те и нау­ка­та дос­тиг­нат нужна­та ви­со­та. А как­во до­ча­ках­ме? Всич­ко да бъде уни­що­же­но за­ра­ди га­ра­жа(!) на някак­ва и без то­ва спор­на офис сгра­да, коя­то се канят да строят, ка­то раз­р­у­шат хо­тел "Ри­ла".

 

  

Б.Р. Арх. Бог­да­нов е но­си­тел на гра­мо­та на САБ за при­нос в ар­хи­тек­т­у­ра­та, спе­ци­а­ли­зи­рал е об­щес­т­ве­ни сгра­ди в Хюстън, Тек­сас, ек­с­перт по еко­ло­гия и дълго­го­ди­шен пред­се­да­тел на сто­лич­но ар­хи­тек­т­у­р­но дружес­т­во.

 

КОМЕНТАРИ

Напиши коментар


captcha image  (Антиспам код, въведете 3-те черни символа)

Код:  

България - АРХИВ

Патриотичен позитив за българския курорт Кранево [01.09.2023] Поморие - солта на семейния туризъм [12.08.2022] Апартаменти под наем предлагат уют в сърцето на София [12.12.2021] На вътрешен туризъм по ковидно време [29.11.2021] 1 Събитиен туризъм носи оживление в Североизточна България [28.06.2021] Познавателни маршрути по Гергьовден или за мярката в историческо-познавателния туризъм [07.05.2021] По българските маршрути на устойчивия културен туризъм [16.10.2017] 2 Из Средногорието по Лазаров ден и Цветница [09.04.2017] 11 След първият сняг в Родопите [10.12.2016] Петвековна сграда в Ямбол приютява интерактивен музей [18.08.2016] 2 Майските празници - идеи за разходка [25.04.2016] В Кюстендил – града на Майстора [06.02.2016] Стара Загора: античните мозайки са буквално под краката ви [09.11.2015] 3 Между Бед Рок и Великденския остров: едно пътуване до "Арт център Илинденци" [07.10.2015] Котел - Градът на „Джагал Войвода” и „Баба Войновица” [25.08.2015] 3 Ян Бибиян на делтапланер [18.08.2015] Хасково – град с древна история и модерен дух! [06.07.2015] Докато чакаме обещаните туристи от Индия [26.06.2015] За втори път Празник на чевермето в Златоград [05.05.2015] Туристи търсят тайни знаци в Земенския манастир [16.03.2015]

Страница 1: [първа] 1 2 3 4 5 [»] [последна (21)]
ПАРТНЬОРИ

НОВИНА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Турция, Гърция и Кипър са най-пострадалите от обявената от FTI несъстоятелност

10.06.2024 20:25

Фалитът на германската компания FTI Touristik нанесе сериозен удар върху турската индустрия, която се смяташе [... ]

HOTREC: Актуализираните правила за пакетни пътувания застрашават конкурентоспособността на хотелите

28.05.2024 09:15

Международната асоциацията на хотели, ресторанти, барове и кафенета /HOTREC/ заяви, че приветства усилията [... ]

ИЗБРАНО ОТ НОВИНИ

България ще привлича норвежки туристи със здравен и белнеоложки туризъм

15.06.2024 -

„България има изключително съотношение цена-качество за своите продукти, което несъмнено е нашето[... ]

Кои европейски страни са спечелили най-много от туризъм през 2023 г.?

15.06.2024 -

Световната организация по туризъм на ООН проследи кои страни харчат най-много за туризъм, печелят най-много[... ]

Marriott навлиза в България с два хотела в Слънчев бряг и Банско

15.06.2024 -

Хотелите са под бранда Four Points by Sheraton и са част от групата на Balkan Holidays, свързана със собственика на банка[... ]

ПОСЛЕДНО КОМЕНТИРАНИ

На сладко от "зелена мъжка смокиня" в Къща-музей "Хр. Г. Данов" в Старинен Пловдив

11.04.2024 -

В първата десетдневка на април покрай пик на пролетното слънце Градът под тепетата посреща обичайната[... ] 1

За първи път пътеводител на фламандски език за Черноморското крайбрежие на България

08.03.2024 -

Издателство „Фрийстайл пъблишинг“ публикува пътеводителя "Българското Черноморие: от Дуранкулак[... ] 2

Над 190 000 туристи са посетили Банско през тази зима

17.04.2024 -

Данните сочат, че реализираните нощувки през зимния сезон са над 656 000. Сравнение с предходния зимен[... ] 1